הגדל טקסט
אפס טקסט
הקטן טקסט
מותאם לעיוורי צבעים
תצוגה רגילה
מותאם לכבדי ראיה

תקנון רישום

כל המידע המופיע בתקנון נכתב בלשון זכר למטרות נוחות בלבד אולם הוא מתייחס גם ללשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך.

1. ההרשמה לתחרות מתבצעת באתר המרתון ע"י חברת TixWise.
2. נרשם לאירוע הוא מי שטופס ההרשמה שלו, מלא וחתום כנדרש, בצרוף דמי הרשמה ואישור הצהרת בריאות שהתקבלו ואושרו במנהלת האירוע לפני סגירת ההרשמה .
3. המרוץ מוגבל לגילאים 18 ומעלה. מקצה 10 ק״מ לגילאי 15 ומעלה. מקצה 5 ק״מ לגילאי 10 ומעלה.
4. משתתפים שטרם מלאו להם 18 שנים ביום המרוץ, מחוייבים באישור הורה.
5. אישור הצהרת משתתף כמוהו כאישור הנרשם לתקנון הרישום, לחיוב כספי ולתקנון האירוע.

מדיניות ביטולים ושינויים :

ביטול עסקה ע"י משתתף במירוץ

1. כאשר משתתף במירוץ מתקשר עם החברה בעסקה של רכישת מירוץ ללא נוכחות משותפת שלו ושל נציג החברה לעסקה או שמשתתף במירוץ לא נוכח במשרדי החברה, (עסקת מכר מרחוק), וכאשר ההתקשרות הינה עקב פנייה של החברה אל משתתף במירוץ באמצעות שווק מרחוק -(דואר,טלפון, רדיו, טלביזיה, תקשורת אלקטרונית, פקס, פרסום קטלוגים או מודעות בעיתונים) –

רשאי משתתף במירוץ לבטל בהודעה בכתב לחברה (כולל בפקסימיליה,דואר או תקשורת אלקטרונית) את המירוץ בתוך- 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות- 2 ימים,שאינם ימי מנוחה, קודם ליציאת המירוץ.

2. ביטל משתתף במירוץ את עסקת המירוץ שרכש, בתוך-14 ימים מיום עשיית העסקה,כאמור לעיל,עקב פגם בעסקה או עקב אי התאמה בין פרטי המירוץ עליו התחייבה החברה לבין הפרטים שנמסרו למשתתף במירוץ (לרבות פרטי החברה, המחיר, תנאי תשלום, זכות הביטול, מסמך בכתב בדבר פרטי החברה והמירוץ וכו') –

תחזיר החברה למשתתף במירוץ, בתוך-14 ימים, מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם ע"י משתתף במירוץ, תבטל את חיובו של משתתף במירוץ בשל העסקה ולא תגבה מן משתתף במירוץ דמי ביטול כלשהם.

3. ביטל משתתף במירוץ את המירוץ שרכש, בתוך-14 ימים מיום עשיית העסקה, כאמור לעיל,שלא מן הטעמים המצוינים לעיל (כגון; עקב רצונו לבטל את המירוץ ללא כל נימוק) –

תחזיר החברה למשתתף במירוץ, בתוך-14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם ע"י משתתף במירוץ, תבטל את חיובו של משתתף במירוץ בשל העסקה ולא תגבה ממשתתף במירוץ סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המירוץ או -100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

4. בכל מקרה אחר מן המפורט לעיל, בו יבטל משתתף במירוץ את המירוץ, לאחר חלוף -14 ימים מיום רכישת המירוץ, יחולו תנאי הביטול הבאים:

4.1 ביטל משתתף במירוץ את השתתפותו במירוץ מכל סיבה שהיא, עד 45 ימים לפני מועד היציאה למירוץ (כולל שישי/שבת, ערבי חג וחג)- יחויב בדמי ביטול של 50% מהתמורה ששילם.

4.2 ביטל משתתף במירוץ את השתתפותו במירוץ מכל סיבה שהיא, עד 20 ימים לפני מועד היציאה למירוץ (כולל שישי/שבת, ערבי חג וחג)- יחויב בדמי ביטול של כל התמורה ששילם.

5. החברה רשאית לקזז כל סכום ששילם משתתף במירוץ עפ"י האמור לעיל.

6. משתתף במירוץ הרוכש את המירוץ במשרדי החברה, יהא רשאי לבטל המירוץ בהודעה בכתב בתוך-14 ימים מיום עשיית העסקה, ובמקרה זה לקבל את מלוא כספו בחזרה,ללא יוצא מן הכלל ובלבד שהביטול ייעשה לפחות -2 ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד היציאה למירוץ.

7. החברה תהא רשאית להודיע לכל משתתף במירוץ בכתב, קודם להתקשרותו לרכישת מירוץ מן החברה, על תנאי ביטול מיוחדים החלים לפני חגים ובמהלכם.

תאריך אחרון להרשמה 21.09.2018 בשעה 12:00

רוצו על זה! הרשמה